Trygghets- och säkerhetsgruppen

Hur gruppen arbetar
Hantering av säkerhetsrisker
Hantering av trygghetsrisker
Hantering av antidopningfrågor

Hur gruppen arbetar

Gruppens medlemmar

Gruppen väljs på klubbens årsmöte.

Nuvarande medlemmar kan du hitta här!


Gruppens ansvar

Gruppen arbetar för att skapa en trygg och säker miljö i MHFS för alla medlemmar och gäster. Det är också denna grupp som bestämmer och vidtar alla disciplinära åtgärder som anses nödvändiga.

  • En säkerhetsrisk definieras som en situation som kan leda till fysiska skador för en eller flera personer.
  • En trygghetsrisk definieras som en situation där någon känner sig osäker, mobbad eller diskriminerad.

MHFS strävar efter att vara en klubb där alla känner sig trygga och där alla känner sig välkomna. Allt som hotar detta tolereras inte.


Sekretess

Medlemmar i gruppen är skyldiga att hålla alla diskussioner och fakta inom gruppen hemliga såvida inte gruppen eller styrelsen beslutar att göra dessa diskussioner eller fakta öppna för klubben. Sekretessreglerna gäller både nuvarande och tidigare medlemmar i trygghets- och säkerhetsgruppen.


Hantering av säkerhetsrisker

Rapportera en säkerhetsrisk

Om en medlem ser en osäker situation måste de informera de inblandade om sin observation och be dem rätta till situationen. Det krävs också av de medlemmar som får höra att de agerar osäkert att lyssna på detta och ändra sitt beteende därefter.

Alla medlemmar och gäster kan och uppmanas att rapportera vad de ser som osäkra situationer eller handlingar till säkerhetsgruppen. Detta kan göras muntligt eller skriftligt till antingen hela gruppen eller till en medlem av den.

När en anmälan har gjorts kommer gruppen först avgöra om den rapporterade incidenten faller under gruppens ansvar. Om så är fallet går utredningen vidare till en förundersökning för att samla in den grundläggande information som behövs för att starta den verkliga utredningen som beskrivs nedan.


Utredning av säkerhetsrisk

Så snart en utredning inletts ska de inblandade informeras.

En eller flera medlemmar i gruppen samlar in information genom att prata med de inblandade personerna och vittnen. Det är mycket viktigt att den eller de som har anmälts som ansvariga för den osäkra situationen får berätta sin version av vad som hänt. Alla fakta som samlas in måste behandlas lika.

Inga disciplinära åtgärder diskuteras under utredningen; det är ren faktainsamling. All insamlad fakta ska skrivas ner.


Disciplinära åtgärder

När utredningen är klar samlas gruppen och beslutar om en säkerhetsrisk har inträffat och om disciplinära åtgärder behövs. Så mycket som möjligt bör dessa möten hållas fysiskt för att undvika missförstånd och för att undvika att slösa tid.

De valda disciplinära åtgärderna måste passa situationen:

  • Varning – Medlemmen varnas att de inrapporterade handlingarna är osäkra och oacceptabla. Under perioden då denna varning gäller kommer eventuella ytterligare osäkra handlingar att resultera i en strängare disciplinåtgärd. Se MHFS stadgar för mer information om varningar och hur länge de varar. Eventuella ytterligare disciplinära åtgärder, förutom uteslutning från klubben, läggs till ovanpå en varning.
  • Avstängning – Medlemmen är avstängd från hela eller delar av klubbens aktiviteter under en bestämd tid. Ett exempel på en sådan avstängning kan vara att inte få sparra på några månader. Betald medlems- och träningsavgift återbetalas inte när en medlem stängs av. Om en medlem är anmäld till en tävling eller workshop som inte är tillåten på grund av avstängning är det den medlemmens ansvar att informera arrangörerna om att hen inte kan delta i den. Eventuella avgifter som inte kommer att återbetalas betalas av den avstängda medlemmen.
  • Uteslutning – Om det rapporterade säkerhetsproblemet är tillräckligt allvarligt kommer medlemmen att uteslutas från MHFS. Betald medlems- och träningsavgift återbetalas inte när medlem utesluts. Utvisning från MHFS är permanent. Om en utesluten medlem är anmäld till en tävling eller workshop som kräver att deltagande personer är medlemmar i en klubb, är det den tidigare medlemmens ansvar att informera arrangörerna om att hen inte kan delta i den. Eventuella avgifter som inte kommer att återbetalas betalas av den uteslutna medlemmen. En utesluten medlem kan inte använda anslutningen till MHFS för att skaffa eller behålla ett tävlingskort från Svenska Budo & Kampsportsförbundet eller någon annan sådan dokumentation.
  • Andra disciplinära åtgärder – Gruppen har rätt att besluta om andra disciplinära åtgärder som de finner lämpliga.

Rapportera om beslutet

När beslut har fattats ska det anmälas till styrelsen. Styrelsen tar sedan ställning till om utredningen varit adekvat och om ett rimligt beslut fattats. Styrelsen väljer sedan vem som ska rapportera beslutet till de inblandade klubbmedlemmarna.

Alla inblandade medlemmar ska informeras både muntligt och skriftligt.

En kopia av rapporten sparas på MHFS-styrelsens Facebooksida och en utskriven kopia sparas i klubbsekreterarens pärm.

Medlemmen ska också informeras om att det finns en två veckors tid där beslutet kan överklagas. Ett sådant överklagande ska skickas till info@mhfs.se inom dessa två veckor.


Hantering av trygghetsrisker

Rapportera en trygghetsrisk

Om en medlem ser eller hör något som kan ses som en trygghetsrisk måste de informera de inblandade om sin observation och be dem rätta till situationen. Det krävs också av de medlemmar som får höra att de beter sig illa mot andra att lyssna på detta och ändra sitt beteende därefter.

Alla medlemmar och gäster kan och uppmanas att rapportera vad de ser som ovänligt beteende, hot eller andra otrygga situationer eller handlingar till säkerhets- och trygghetsgruppen. Detta kan göras muntligt eller skriftligt till antingen hela gruppen eller till en medlem av den.

När en anmälan har gjorts kommer gruppen först avgöra om den rapporterade incidenten faller under gruppens ansvar. Om så är fallet går utredningen vidare till en förundersökning för att samla in den grundläggande information som behövs för att starta den verkliga utredningen som beskrivs nedan.


Utredning av trygghetsrisk

Så snart en utredning inletts ska de inblandade informeras.

En eller flera medlemmar i gruppen samlar in information genom att prata med de inblandade personerna och vittnen. Det är mycket viktigt att den eller de som har anmälts som ansvariga för den osäkra situationen får berätta sin version av vad som hänt. Alla fakta som samlas in måste behandlas lika.

Inga disciplinära åtgärder diskuteras under utredningen; det är ren faktainsamlings. All insamlad fakta ska skrivas ner.


Disciplinära åtgärder

När utredningen är klar samlas gruppen och beslutar om en trygghetsrisk har inträffat och om disciplinära åtgärder behövs. Så mycket som möjligt bör dessa möten hållas fysiskt för att undvika missförstånd och för att undvika att slösa tid.

De valda disciplinära åtgärderna måste passa situationen:

  • Varning – Medlemmen varnas att de inrapporterade beteendet är oacceptabelt. Under perioden då denna varning gäller kommer eventuella ytterligare oacceptabla beteenden att resultera i en strängare disciplinåtgärd. Se MHFS stadgar för mer information om varningar och hur länge de varar. Eventuella ytterligare disciplinära åtgärder, förutom uteslutning från klubben, läggs till ovanpå en varning.
  • Avstängning – Medlemmen är avstängd från hela eller delar av klubbens aktiviteter under en bestämd tid. Betald medlems- och träningsavgift återbetalas inte när en medlem stängs av.
  • Uteslutning – Om det rapporterade trygghetsproblemet är tillräckligt allvarligt kommer medlemmen att uteslutas från MHFS. Betald medlems- och träningsavgift återbetalas inte när medlem utesluts. Utvisning från MHFS är permanent. Om en utesluten medlem är anmäld till en tävling eller workshop som kräver att deltagande personer är medlemmar i en klubb, är det den tidigare medlemmens ansvar att informera arrangörerna om att hen inte kan delta i den. Eventuella avgifter som inte kommer att återbetalas betalas av den uteslutna medlemmen. En utesluten medlem kan inte använda anslutningen till MHFS för att skaffa eller behålla ett tävlingskort från Svenska Budo & Kampsportsförbundet eller någon annan sådan dokumentation.
  • Andra disciplinära åtgärder – Gruppen har rätt att besluta om andra disciplinära åtgärder som de finner lämpliga.

Rapportera om beslutet

När beslut har fattats ska det anmälas till styrelsen. Styrelsen tar sedan ställning till om utredningen varit adekvat och om ett rimligt beslut fattats. Styrelsen väljer sedan vem som ska rapportera beslutet till de inblandade klubbmedlemmarna.

Alla inblandade medlemmar ska informeras både muntligt och skriftligt.

En kopia av rapporten sparas på MHFS-styrelsens Facebooksida och en utskriven kopia sparas i klubbsekreterarens pärm.

Medlemmen ska också informeras om att det finns en två veckors tid där beslutet kan överklagas. Ett sådant överklagande ska skickas till info@mhfs.se inom dessa två veckor.


Hantering av antidopingfrågor

MHFS följer nationella regler och riktlinjer kring doping.

Ta mig till Antidoping!