Antidoping arbete

Den 1 januari 2021 trädde den senaste versionen av världsantidopingkoden i kraft. Samtidigt började Antidoping Sverige AB (ADSE) sitt uppdrag som nationell antidopingorganisation för Sverige. Det innebär att idrottsrörelsens antidopingarbete nu är ett delat ansvar mellan RF och ADSE. Som alltid i antidopingsammanhang vilar ett tungt ansvar på individen.

MHFS följer de regler och riktlinjer som kan hittas här:

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Riksidrottsförbundet – Idrottsrörelsens antidopingarbete

Antidoping Sverige

Medlemmar uppmanas att fråga Trygghets- och säkerhetsgruppen för mer information om dopning.
MHFS vill arbeta förebyggande och informationsspridning är en stor del av detta.


Hantering av dopningsfrågor

Rapportera en dopingsituation

Om en medlem ser en misstänkt dopningssituation är denne skyldig att informera trygghets- och säkerhetsgruppen, en tränare eller en styrelsemedlem. Detta kan göras muntligt eller skriftligt till antingen hela gruppen eller till en medlem av den. Ärendet överlämnas sedan till Antidoping Sverige, dit du även kan rapportera direkt.

Antidoping Sverige – Tipsa oss


Grundläggande fakta

Här följer grundläggande fakta om antidoping som såväl styrelser, ledare och aktiva inom idrotten bör känna till.

Du omfattas av dopingreglerna
Du kan dopingtestas
Dopinglistan gäller globalt
Röd-gröna listan är ett bra hjälpmedel
Man kan ansöka om dispens
Risker med kosttillskott
Information om regler och antidopingfakta


Du omfattas av dopingreglerna

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente omfattar alla medlemmar i en idrottsförening som via sitt specialidrottsförbund (SF) är anslutet till RF. Du är som medlem i en idrottsförening skyldig att känna till dopingreglerna, till exempel WADA:s dopinglista, dispensregler och skyldigheten att ställa upp på dopingkontroll. Även ledare och andra funktionärer i klubben omfattas av dopingreglerna, men då handlar det om att de inte får medverka till att idrottsutövare dopas eller försvåra för dopingkontrollfunktionärer vid dopingkontroll.

Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingsreglemente


Du kan dopingtestas

Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening ansluten till RF kan dopingtestas. RF tar närmare 4000 dopingprov per år. 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och ibland motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Det ska inte finnas någon frizon på lägre nivå och det har visat sig att samhällsproblemet med missbruk av anabola androgena steroider huvudsakligen finns bland styrketränande motionärer.


Dopinglistan gäller globalt

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt den lista som World Anti-Doping Agency (WADA) upprättat. WADA:s dopinglista utgör en internationell standard i “World Anti-Doping Program”. De flesta internationella specialidrottsförbund är anslutna till världsantidopingkoden, som är det dopingregelverk som gäller, vilket innebär att WADA:s dopinglista också gäller i hela världen.

WADA:s dopinglista

Världsantidopingkoden


Röd-gröna listan är ett bra hjälpmedel

Röd-gröna listan över dopingklassade läkemedel finns på ADSE:s hemsida. Den är ingen dopinglista i juridisk mening utan ska ses som ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man ett rött eller grönt svar för det läkemedel man skriver in – rött är dopingklassat medan grönt är tillåtet.

Röd-gröna listan


Man kan ansöka om dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. Elitidrottare måste normalt ansöka om dispens vid behandling med dopingklassade läkemedel. Idrottare på lägre nivå och motionärer som kanske aldrig tävlar omfattas av en generell dispens som ger dem rätt att utan ansökan använda läkemedel om det finns medicinska behov. Fullständiga dispensregler och ansökningshandlingar finns här:

Medicinsk dispens


Risker med kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott på annat än rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott, många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott. Att satsa på kosten är alltid ett bättre val än att äta piller och pulver. Här finns det mer att läsa om riskerna med kosttillskott:

Kosttillskott


Information om regler och antidopingfakta

På hemsidan för Antidoping Sverige finns alla dopingregler och mängder med fakta, statistik och lästips. Mer fakta kring det internationella antidoping arbetet finns på WADA:s hemsida. Observera att föreningen inte ska hitta på egna bestraffningar när det gäller brott mot dopingreglerna, det som står i antidopingreglementet om påföljder är det som gäller.

Antidoping Sverige

World Anti-Doping Agency (WADA)

Påföljder enligt antidopingreglementet