Årsmöte

4 February klockan 12:00
Ryttaregatan 5B, 212 43 Malmö

Det har blivit dags för ytterligare ett årsmöte och med detta vill sittande styrelse välkomna både gamla och nya medlemmar att delta. Under årets möte kommer kommer ytterligare två poster till styrelsen att öppnas upp, vilket kommer att ge oss ett totalt antal av sju styrelsemedlemmar. Likaså kommer det att tillsättas poster för revisorer, suppleanter och en ny valberedning. Om just du är intresserad av, eller vet någon annan som skulle passa på en av dessa poster, kan du kontakta sittande valberedning (Jesper Ronge Drangel, Tatu Pekkarinen eller Johan Sjöberg) senast den 25/1.

Utöver detta kommer vi även att gå igenom det gånga och det kommande året. Vi hoppas att så många som möjligt av er skall kunna komma!

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av rösträknare och justerare
5. Fråga om mötet har utlysts korrekt
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
8. Revisionsberättelse för det gångna året
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhets/räkenskapsåret
12. Val av ordförande för ett år framöver
13. Val av övriga styrelsemedlemmar för ett år framöver
14. Val av revisorer för ett år framöver
15. Val av suppleanter för ett år framöver
16. Val av valberedning för ett år framöver
17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a. IdrottOnline
b. Presentation av den nya säkerhetsgruppen
c. Representation av MHFS som klubb vid officiella evenemang
d. Vasaslaget
e. Dokument på hemsidan
i. Regeldokument
f. Tävlingstillstånd i klubbturnering och nya regler kring 350N
i. Terminsavslutning med sparringturnering
g. Aktivitet på Hovdala Slott
h. Sommarläger med HEMA SYD
i. Workshophelg för svärd och bucklare
j. Workshophelg för långsvärd
k. Ansvarig för aktivitet vid Eketorps Borg
l. Provhuggning med tatamimattor
18. Övriga frågor
19. Ordförande förklarar mötet avslutat